Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Støtte frå næringsfondet 2017

Flyfoto Tomrefjord, Fotograf: Vestnes kommuneStøtte frå fondet skal i hovudsak fremje etablering av ny næringsverksemd og til vidareutvikling av eksisterande bedrifter, etter nærare fastsette retningslinjer. Søknadsfrist 10.05.2017Frå fondet kan kommunen gje støtte til bedriftsretta tiltak. (maskiner og utstyr til produksjon, produktutvikling, marknadsføring, opplæring m.m.) Hovudregelen er at ein kan få dekt inntil 50 %; men med øvre grense kr 150.000. Det vil i hovudsak ikkje bli gitt støtte til rullande materiell (bilar etc.), kontorutstyr, handverktøy og ordinær drift.

Ein kan som hovudregel ikkje gi støtte til bedrifter, nystarta eller eksisterande, som vidarefører aktiviteter til verksemder som nyleg har gått konkurs, nyleg er nedlagt eller selt.
OBS! Det vert ikkje gitt støtte til investeringar som alt er gjort, men til det som ligg fram i tid. Bedrifter som søkjer støtte skal alltid legge siste års rekneskap ved søknaden. Siste års sjølvmelding skal følgje søknaden frå privatpersonar. Søknaden må innehalde budsjett.


" 10. KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.
Søknaden skal inneholde:
a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
c) Forventede resultater.
d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e) Søknadssum.
f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

Søknad om støtte og ev. lån med kapitalbehov som overstig summane ovanfor skal skje til Innovasjon Norge.

Søknaden skal sendast elektronisk: www.regionalforvaltning.no"Kontaktinformasjon:
Magne Værholm, tlf. 913 84 000, epost:
magne.verholm@vestnes.kommune.no
Info 
Sist endret 19.04.2017 Silje Beate Sylte
Opprettet 15.10.2007 Odd Jarle Talberg
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del