Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Offentleg høyring - Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Kommunevåpen Vestnes kommuneVestnes formannskap legg «Forskrift om tildeling av langtidsopphald og helse- og omsorgstenester i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.m.», ut til offentleg høyring. Ref. sak 32/2017 i formannskapet 06.04.2017.

Stortinget vedtok i juni 2016 ei lovendring i pasient- og brukerrettighetslova som gir visse pasientar rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heldøgns tenester.

Lovendringa vart følgt opp med ei endring i helse- og omsorgstenestelova §3-2 a, andre ledd, der kommunane vert pålagt å utarbeide forskrift med eigne kommunale kriteria for tildeling.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å kontakt servicekontoret eller sjå under saka her.

Evt. merknader til høyringa kan sendast innan 12. mai 2017 til:

Vestnes kommune, Rådhuset, 6390 Vestnes
eller på epost:
postmottak@vestnes.kommune.no

Forskrifta vert endeleg politisk behandla i Vestnes kommunestyre i juni 2017.

Dokument i saka:
Saksframlegg og vedtak
Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om tildeling av langtidsopphald og helse- og omsorgstenester i sjukeheim, vurderingstenester i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.m.

Info 
Sist endret 11.04.2017 Hilde Rekdal
Opprettet 11.04.2017 Hilde Rekdal
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del