Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Melding om godkjent reguleringsplan for Fv 661 Vik - Leirvikbukta

Kommunevåpen Vestnes kommuneI medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 21.06.2018, sak 41/2018, detaljreguleringsplan med føresegner for Fv 661 Vik - Leirvikbukta

Områda innanfor planen er i hovudsak regulert til gang- /sykkelveg og andre trafikkformål.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å klikke på dokumenta nedanfor eller ved å kontakte servicekontoret på rådhuset.


Dokument i saka:

Vedtak
Revidert planomtale
Reviderte planteikningar
Reviderte reguleringsbestemmelser
Revidert støyrapport
Samlehefte merknader
Oppsummering innspel

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.
Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast Vestnes kommune, Rådhuset, 6390 Vestnes.


Info 
Sist endret 25.06.2018 Mona-Kristin Lungård
Opprettet 25.06.2018 Mona-Kristin Lungård
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del